Evangelische Gemeente Filadelfia is een kerkgenootschap.
Een kerkgenootschap bestaat uit een bestuur, statuut, huishoudelijk reglement en leden.
Als u (nog) geen lid bent of niet wilt worden, dan bent u nog steeds van harte welkom!

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid.

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3  leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur bestaat uit oudsten, diakenen, de voorganger en de voorzitter..
Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Het dagelijks bestuur van kerkgenootschap Evangelische Gemeente Filadelfia bestaat uit:
Voorzitter: David Rademaker
Secretaris: Leo Kantelberg
Penningmeester: Arthur van Geenen a.i.


Adres kerkgebouw:
Kardinaal de Jongweg 71
5645 EN Eindhoven
 
Postadres en secretariaat:
Fransebaan 93
5627 JP  Eindhoven

Tel: 06-36251012

E.mail: secretariaat@filadelfia-eindhoven.nl


Bankrekening: RABO bank:
IBAN: NL90 RABO 0316240745  tnv EG Filadelfia Eindhoven.

RSIN/Fiscaalnummer: 8571.45.575

Missie en Visie:

Om een getuige van Jezus Christus te zijn en zowel in woord en als in daad. 
(Math. 28: 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb).

 

1. Het vestigen van het Koninkrijk van God op aarde:

     a. door gehoor te geven aan de apostolische zendingsopdracht. (Zie Math. 28)

     b. door Christus te erkennen als Hoofd van de wereldwijde gemeente en het Woord van God te onderwijzen aan alle volkeren;

     c. door te erkennen dat God Zich niet laat beperken door, exclusief, tot één groep, kerk of denominatie te spreken. We hebben elkaar nodig in het Lichaam van Christus;

     d. door als kerk te streven naar de werkzaamheid van de vijfvoudige bediening en hiermee de maatstaf te verhogen, door demonstratie, activatie, ondersteuning en training.

2. Dienstverlening aan de gemeente van Jezus Christus (en daarbuiten) en voorzien in de behoefte bij alles wat betrekking heeft op de verkondiging van het Evangelie en het werk zoals omschreven    in de statuten:

     a. diaconale, materiële of humanitaire hulp;

     b. het geven van advies en informatie, gericht op een christelijke levensstijl.Beleidsplan:


Het openstellen van het gebouw, niet alleen voor erediensten, maar ook doordeweeks voor bezoekers uit de buurt voor een gratis kop koffie of thee.
Voor een (vrijblijvend) gesprek, voor troost, voor bemoediging of voor gebed indien nodig, of gewoon een gezellig gesprek van mens tot mens.
De blijde boodschap van het evangelie uit te dragen via wijkblad, aanplakbiljetten, het meedoen aan de landelijke burendag.
Het geven van de Alpha cursus waarbij iedereen welkom is die meer over geloven en over de kerk wil weten. Meer info over Alpha hier: http://www.alphanederland.org
Omzien naar de eenzamen in de wijk, dat zij zich veilig voelen tijdens hun bezoek, gerespecteerd worden en indien nodig geholpen worden met voeding, kleding etc.
Voor wie daar behoefte aan heeft willen we tijdens samenkomsten en open huis een vervangend gezin zijn om zo de boodschap van Gods liefde te laten zien.
Iedere woensdagavond is er een Bijbelstudie en tijd voor gebed.
Op de laatste zaterdag van de maand is er een bidstond voor ieder die wil komen waar we bidden voor allerlei zaken en indien gewenst ook voor persoonlijke noden.
Huisbezoek op verzoek is ook mogelijk.

Lidmaatschap:
Wat houdt lid worden in?
Door lidmaatschap geeft u aan dat u officieel bij Evangelische Gemeente Filadelfia wilt horen en dat u zich als een levende steen wilt invoegen.
U kiest er dan voor om het Statuut en het Huishoudelijk regelemt te respecteren.
De voorganger en oudste beslissen over uw aanvraag als lid.
U heeft stemrecht in de ledenvergadering.

Activiteiten:
Iedere zondagochtend samenkomst aanvang 10.30u.
Iedere woensdag Bijbelstudie/bidstond van 19.30u tot 21.00u
Iedere donderdag Inloopmiddag  van 14.00u tot 17.00u.
Iedere 2 weken op vrijdagavond repetitie muziekteam van 19.30u tot 21.00u.
1x per maand op zaterdagochtend Gemeente bidstond van 11.00u tot 12.00u.
Voor meer informatie over onze activiteiten, zie onze agenda.


Financieel:

Baten en lasten

Begroting

Werkelijk

Verschil

Baten

1. Opbrengsten uit bezittingen

           

                   -

                   -

2. Bijdragen gemeenteleden

         

                   -

                   -

3. Subsidies en overige bijdragen van derden

                   -

                   -

                   -

 

 

 

Totaal baten

         

                   -

                   -

Lasten

4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)

           

                   -

                   -

5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

             

                   -

                   -

6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

                   -

                   -

                   -

7. Lasten kerkelijke gebouwen

         

                   -

                   -

8. Overige salarissen/onkostenvergoedingen

                   -

                   -

                   -

9. Lasten beheer en administratie

            

                   -

                   -

10. Lasten overige eigendommen en inventarissen

          

                   -

                   -

 

 

 

Totaal lasten

         

                   -

                   -

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

            

                   -

                   -

Legenda

ad 1: Verhuur eigen pand/onderverhuur/rente en beleggingsopbrengsten/verkopen boeken etc.

ad 2: Giften/tienden/legaten/verkopen van schenkingen etc.

ad 3: Alles wat van derden binnenkomt

ad 4: Salarissen en onkostenvergoedingen

ad 5: Kosten rondom eredienst, zondagschool en jongerengroepen

ad 6: Bijdrage aan VPE/kerkelijke opleidingen etc.

ad 7: Huur/rente/afschrijving/onderhoud/onderhoud parkeerplaats ed.

ad 8: Facilitaire medewerkers/zendelingen/vrijwilligerskosten

ad 9: Kantoorkosten/bankkosten/advieskosten etc.

ad 10: Inrichting zaal samenkomst/beamerinstallatie/muziekinstrumenten/chrechespullen/keuken-

en kantoorinventaris etc.

Bijzonderheden:

Alle bedragen in hele euro's ingeven

© Filadelfia Eindhoven 2017